Vandentiekio ir nuotekų surinkimo rinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje

Kaišiadorių rajone pradedamas įgyvendinti IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ -  SANGLAUDOS FONDO BENDRAI FINANSUOJAMAS  PROJEKTAS

NR. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021

„VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA PRAVIENIŠKIŲ AGLOMERACIJOJE“

Kaišiadorių rajone pradedamas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų - Sanglaudos fondo bendrai finansuojamas projektas Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021 „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinkle plėtra Pravieniškių aglomeracijoje”.

Projekto tikslas - užtikrinti Kaišiadorių rajono Pravieniškių aglomeracijoje kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą.

Projekto tikslinė grupė Kaišiadorių raj. Pravieniškių aglomeracijos gyventojai, įmonės, įstaigos.

Nauja infrastruktūra leis gyventojams naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų surinkimo sistema. Naujų nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklų išplėtimas sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą.

 2020 m. vasario 28 d. tarp Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra (įgyvendinančioji institucija) ir Uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ (projekto vykdytojas) pasirašė projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“, projekto kodas Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021 finansavimo sutartį. Šioje sutartyje užfiksuota, kad projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 493 103,00 EUR, skirta nuotekų surinkimo tinklų plėtrai.

 

Kitą dalį reikiamų lėšų privalės apmokėti UAB „Kaišiadorių vandenys" pagal paskolos sutartį su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, 603 145,66 EUR, suma skirta geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtrai.

Projektu siekiama padidinti vandens teikimo ir nuotekų surinkimo bei tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, užtikrinti Kaišiadorių rajono Pravieniškių aglomeracijoje kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą.

Remiantis Statistikos departamento surašymo duomenimis Pravieniškių I kaime gyveno 459 gyventojai, o Pravieniškių II kaime -3534 gyventojai, viso 3993. Reikia pažymėti, kad 2016 m. gruodžio mėn. 1 d. Pravieniškių I ir Pravieniškių II gyvenvietės buvo sujungtos, ir pavadinta vienu pavadinimu - Pravieniškių gyvenviete.

Pravieniškėse taip pat yra Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija. Remiantis teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 (aktuali redakcija 2018-10-20) patvirtintomis Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėmis, įstaigoje nustatyta 2300 vietų, kurios taip pat yra aglomeracijos centralizuotos nuotekų sistemos naudotojai.

Pravieniškių aglomeracijoje, pagal Aplinkos apsaugos agentūros 2018 m. duomenis yra 5866 gyventojų ekvivalentas, kuris gali būti prilyginamas 5866 gyventojų skaičiui. UAB „Kaišiadorių vandenys“ duomenimis, centralizuotomis nuotekų paslaugomis naudojasi 695 gyventojai arba 19,49 proc., skaičiuojant be nuteistųjų. Dauguma gyventojų turi individualias nuotekų kaupimo talpas. Pagrindinė problema– Pravieniškių aglomeracijos dalis gyventojų neturi galimybės naudotis viešai tiekiama nuotekų tvarkymo paslauga, tai yra, gyventojai neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos, kadangi tinklų infrastruktūros nėra išplėtota, todėl gyventojai negali būti tolygiai aptarnaujami centralizuotomis nuotekų tvarkymo paslaugomis. Problemos sprendimo būdas – norint suteikti galimybę Pravieniškių aglomeracijos gyventojams prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos, reikalinga įrengti naujus NT tinklus bei Pravieniškių aglomeracijos gyventojams užtikrinti centralizuotą nuotekų surinkimą.

Projekto tikslinė grupė – 3564 Pravieniškių aglomeracijos gyventojų ekvivalentas (remiantis Pravieniškių seniūnijos duomenimis 2019 m. rugpjūčio 1 d. Pravieniškėse gyveno - 1264 gyventojai ir teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 (aktuali redakcija 2018-10-20) patvirtintomis Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėmis, įstaigoje nustatyta 2300 vietų, viso 3564) arba projekto metu planuojama prijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymosi sistemos - 324 gyv., arba 56,94 proc., tai yra, daugiau nei 11 proc. aglomeracijoje neprijungtų gyventojų.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai bus klojami Pravieniškių aglomeracijoje - Ąžuolų g., Geležinkelio g., Miško g., Pašilės g., Totorių g., Pravienos g., Rumšiškių g., Saulėtekio g., Sodų g., Stoties g., Vyšnių g.

Galimybę plėtoti gyventojų aprūpinimą ES direktyvų reikalavimus atitinkančiu geriamuoju vandeniu ir pagal reikalavimus užtikrinti tinkamą nuotekų tvarkymą, didinti vandentvarkos paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę, mažinti aplinkos užterštumą suteikia Europos Sąjungos parama - 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonė „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt

Šį tinklų plėtros projektą bus siekiama užbaigti per 9 mėn nuo sutarties įsigaliojimo.Visu projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami vieši susitikimai su vietos bendruomenėmis ir kitomis suinteresuotomis grupėmis, platinama kita aktuali projekto įgyvendinimo informacija. Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į UAB „Kaišiadorių vadenys“ projekto vadovą Rolandą Zazerskį,  el. paštu r.zazerskis@kaisiadoriuvandenys.lt

UAB „Kaišiadorių vandenys“ iš anksto atsiprašo Pravieniškių aglomeracijos gyventojų ir svečių už laikinus nepatogumus, kol vyks statybos darbai, ir prašo būti kantrius.