Paslaugų aprašymas

Detalus verslo vieneto paslaugų sąrašas ir paslaugų aprašymas

Geriamojo vandens tiekimas

1.1. Geriamojo vandens gavyba – vandens, kuris atitinka teisės aktų nustatytus geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus arba kuris tinka šitokiam vandeniui paruošti, surinkimas iš vandeningojo sluoksnio ar natūralaus šaltinio specialiais įrenginiais.

1.2. Geriamojo vandens ruošimas – gamtinio vandens savybių gerinimas fizikiniais, cheminiais ir biologiniais metodais, kad jis atitiktų teisės aktais nustatytus geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus bei tenkintų vandens vartotojų poreikius.

1.3. Geriamojo vandens pristatymas – visuma techninių, organizacinių priemonių, kuriomis užtikrinamas geriamojo vandens pristatymas vartotojams ir abonentams (įskaitant pristatymą transporto priemonėmis).

Nuotekų tvarkymas

2.1. Nuotekų surinkimas – centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais nuotekų paėmimas iš jų susidarymo vietos ir transportavimas skirstomaisiais ir magistraliniais tinklais.

2.2. Nuotekų transportavimas –asenizacijos transporto priemonėmis nuotekų paėmimas iš jų susidarymo vietos ir transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis.

2.3. Nuotekų valymas – teršalų šalinimas iš nuotekų.

2.4. Nuotekų dumblo tvarkymas – nuotekų dumblo tankinimas, apdorojimas prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinis apdorojimas ir sausinimas, džiovinimas, kompostavimas, nuotekų dumblo arba jo komposto išvežimas.

2.5. Paviršinių nuotekų tvarkymas paviršinių nuotekų surinkimas, transportavimas, apskaita, išleidimas.

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos verslo vienetas

3.1. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimas – veikla, apimanti apskaitos prietaisų priežiūrą (įrengimą, pakeitimą, taisymą, metrologines patikras), sąskaitų, mokėjimo pranešimų apie suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas parengimą ir pateikimą vartotojams ir abonentams, vandens suvartojimo ir mokėjimų apskaitą, vartotojų ir abonentų informavimą bei kitą su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimu susijusią veiklą.

Kitos nereguliuojamos veiklos verslo vienetas

4.1. Laboratorijos paslaugos – laboratorinių tyrimų atlikimas.

4.2. Vandens tiekimo padalinių paslaugos – kitos vandens tiekimo padalinių paslaugos.

4.3. Nuotekų tvarkymo padalinių paslaugos – nuotekų valymo įrenginių, tinklų (individualių valymo paslaugos).

4.4. Transporto paslaugos – transporto nuoma.

4.5. Kitos paslaugos – kitos netipinės įmonės veiklai paslaugos.

X