ES projektai

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IR NUOTEKŲ ŪKIO REKONSTRUKCIJA PRAVIENIŠKIŲ KAIME, KAIŠIADORIŲ RAJONE NR. 05.3.2-APVA-V-013-04-0006

Kaišiadorių rajone pradedamas įgyvendinti IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS  PROJEKTAS

NR. 05.3.2-APVA-V-013-04-0006

„Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišaidorių rajone.

Kaišiadorių rajone pradedamas įgyvendinti iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0006 „Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone ”.

Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ 05.3.2-APVA-R-014-21-0009

Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“

05.3.2-APVA-R-014-21-0009

Projekto tikslas - padidinti Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą.

Baigta vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Žaslių seniūnijoje

UAB „Kaišiadorių vandenys“ išsprendė Žaslių seniūnijoje buvusias vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo problemas, kadangi seni tinklai buvo susidėvėję, vamzdžių skersmenys per maži. Dažnos avarijos keldavo nemažai nepatogumų vietos gyventojams. UAB „Kaišiadorių vandenys“ atliko tinklų klojimo darbus ir tinkamai panaudojo Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Projekto partnerės – Kaišiadorių rajono savivaldybės – skiriamas lėšas.

Vandentiekio ir nuotekų surinkimo rinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje

Kaišiadorių rajone pradedamas įgyvendinti IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ -  SANGLAUDOS FONDO BENDRAI FINANSUOJAMAS  PROJEKTAS

NR. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021

„VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA PRAVIENIŠKIŲ AGLOMERACIJOJE“

Kaišiadorių rajone pradedamas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų - Sanglaudos fondo bendrai finansuojamas projektas Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021 „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinkle plėtra Pravieniškių aglomeracijoje”.

Projekto tikslas - užtikrinti Kaišiadorių rajono Pravieniškių aglomeracijoje kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą.

Projekto tikslinė grupė Kaišiadorių raj. Pravieniškių aglomeracijos gyventojai, įmonės, įstaigos.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje

Projekto tikslas:

Padidinti Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojams tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą.

Projekto vykdymo metu buvo rekonstruojami vandentiekio (5,453 km) ir nuotekų (4,386 km) tinklai Kaišiadorių mieste. Taip pat numatoma pakloti naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus Žaslių sen. Guronių, Talpūnų gyvenvietėse. Prie naujai paklotų nuotekų tinklų numatoma prijungti apie 416 naujų vartotojų, o prie vandentiekio tinklų – 323 naujus vartotojus. Rangos darbų pirkimo „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Žaslių seniūnijoje“ procedūros baigtos, 2019-09-04 pasirašyta sutartis Nr. 106 su UAB „Gensera“.

Inventorizacijos paslaugų sutartis Nr. 67 pasirašyta 2019-03-28, sutarties vertė – 29166,30 Eur be PVM, paslaugų teikėja – UAB „Inžinerija LT“. 2019-09-18 sutartis pratęsta, paslaugos baigtos 2019-11-30. Projekto metu planuota inventorizuoti 42,27 km tinklų. Šio projekto pareiškėja – UAB „Kaišiadorių vandenys“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija – partnerė. Šiuo metu darbai baigti. Faktiškai inventorizuota 42,037 km tinklų. Darbų atlikta už 29 005,82 Eur be PVM. Nekilnojamojo daikto kadastrinės bylos pateiktos Registrų centrui registruoti.

Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone

Kaišiadorių rajone pradedamas įgyvendinti IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ -  SANGLAUDOS FONDO BENDRAI FINANSUOJAMAS  PROJEKTAS

NR. 05.3.2-APVA-V-013-04-0006

„NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IR NUOTEKŲ ŪKIO REKOSTRUKCIJA PRAVIENIŠKIŲ KAIME, KAIŠIADORIŲ RAJONE“

Kaišiadorių rajone pradedamas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų - Sanglaudos fondo bendrai finansuojamas projektas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0006 „Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone“

Projekto tikslas – pagerinti surenkamų nuotekų išvalymą bei nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumą  Kaišiadorių rajone.

Įgyvendinus projektą bus prisidėta prie priemonės Nr. 05.3.2 -APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ tikslo – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos  efektyvumą, modernizuoti ir plėsti nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. Projekto tikslas ir uždavinys atitiks Veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.3.2 -APVA-V-013 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“.

Projekto tikslinė grupė –   Kaišiadorių raj. Pravieniškių aglomeracijos gyventojai, įmonės, įstaigos.

Nauja infrastruktūra leis gyventojams naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų surinkimo sistema. Naujų nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklų išplėtimas sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą.

 2020 m. rugpjūčio 14 d. tarp LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūros (įgyvendinančioji institucija) ir Uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ (projekto vykdytojas) pasirašė projekto „Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone“ projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0006 finansavimo sutartį. Šioje sutartyje užfiksuota, kad projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 5.806.141,43 Eur, skirta nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų siurblinių rekonstrukcijai Pravieniškių gyvenvietėje. 

Paramos lėšos – 4 644 913, 14 Eur. Dalį reikiamų lėšų privalės apmokėti UAB „Kaišiadorių vandenys" – 1.161.228,29 Eur.

Projektu siekiama padidinti vandens teikimo ir nuotekų surinkimo bei tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, užtikrinti Kaišiadorių rajono Pravieniškių aglomeracijoje kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą.

Projekto  įgyvendinimo metu bus rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai (dabartinį 2550m3/ d NVĮ našumą planuojama sumažinti iki 1820 m3/d ir nuotekų siurblinė;

Remiantis Statistikos departamento surašymo duomenimis Pravieniškių I kaime gyveno 459 gyventojai, o Pravieniškių II kaime -3534 gyventojai, viso 3993. Reikia pažymėti, kad 2016 m. gruodžio mėn. 1 d. Pravieniškių I ir Pravieniškių II gyvenvietės buvo sujungtos, ir pavadinta vienu pavadinimu - Pravieniškių gyvenviete.

Pravieniškėse taip pat yra Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija. Remiantis teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 (aktuali redakcija 2018-10-20) patvirtintomis Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėmis, įstaigoje nustatyta 2300 vietų, kurios taip pat yra aglomeracijos centralizuotos nuotekų sistemos naudotojai.

Pravieniškių aglomeracijoje, pagal Aplinkos apsaugos agentūros 2018 m. duomenis yra 5866 gyventojų ekvivalentas, kuris gali būti prilyginamas 5866 gyventojų skaičiui. UAB „Kaišiadorių vandenys“ duomenimis, centralizuotomis nuotekų paslaugomis naudojasi 695 gyventojai arba 19,49 proc., skaičiuojant be nuteistųjų. Dauguma gyventojų turi individualias nuotekų kaupimo talpas. Pagrindinė problema – Pravieniškių aglomeracijos dalis gyventojų neturi galimybės naudotis viešai tiekiama nuotekų tvarkymo paslauga, tai yra, gyventojai neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos, kadangi tinklų infrastruktūros nėra išplėtota, todėl gyventojai negali būti tolygiai aptarnaujami centralizuotomis nuotekų tvarkymo paslaugomis. Problemos sprendimo būdas – norint suteikti galimybę Pravieniškių aglomeracijos gyventojams prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos, reikalinga įrengti naujus NT tinklus bei Pravieniškių aglomeracijos gyventojams užtikrinti centralizuotą nuotekų surinkimą.

Projekto tikslinė grupė – 3564 Pravieniškių aglomeracijos gyventojai (remiantis Pravieniškių seniūnijos duomenimis 2019 m. rugpjūčio 1 d. Pravieniškėse gyveno - 1264 gyventojai ir teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 (aktuali redakcija 2018-10-20) patvirtintomis Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėmis, įstaigoje nustatyta 2300 vietų, viso 3564) arba projekto metu planuojama prijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymosi sistemos - 324 gyv., arba 56,94 proc., tai yra, daugiau nei 11 proc. aglomeracijoje neprijungtų gyventojų.

Šį tinklų plėtros projektą bus siekiama užbaigti iki 2023 m. rugsėjo mėn. 1 d. Visu projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami vieši susitikimai su vietos bendruomenėmis ir kitomis suinteresuotomis grupėmis, platinama kita aktuali projekto įgyvendinimo informacija. Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiąją specialistę Sigutę Bliujienę, tel. . +370 6 ar el. paštu sigute.bliujiene@kaisiadorys.lt

UAB „Kaišiadorių vandenys“ iš anksto atsiprašo Pravieniškių aglomeracijos gyventojų ir svečių už laikinus nepatogumus, kol vyks statybos darbai, ir prašo būti kantrius.

X