ES projektai

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IR NUOTEKŲ ŪKIO REKONSTRUKCIJA PRAVIENIŠKIŲ KAIME, KAIŠIADORIŲ RAJONE NR. 05.3.2-APVA-V-013-04-0006

Kaišiadorių rajone pradedamas įgyvendinti IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS  PROJEKTAS

NR. 05.3.2-APVA-V-013-04-0006

„Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišaidorių rajone.

Kaišiadorių rajone pradedamas įgyvendinti iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0006 „Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone ”.

Galimybę užtikrinti tinkamą nuotekų tvarkymą, didinti vandentvarkos paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę, mažinti aplinkos užterštumą suteikia Europos Sąjungos parama - 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ lėšos bei  Projekto vykdytojo ir Projekto partnerio indėlis.

Projekto tikslas - pagerinti surenkamų nuotekų išvalymą bei nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumą Kaišiadorių rajone.

Projekto tikslinė grupė - Pravieniškių kaimo gyventojai (846), Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos darbuotojai ir nuteistieji (2300) ir netiesioginė tikslinė grupė (Nemuno upių baseinų rajono gyventojai, kurie gyvena savivaldybėse nuo Pravieniškių nuotekų valymo įrenginių išleistuvo į Pravienos upę iki Baltijos jūros (Kaišiadorių rajono, Kauno rajono, Kauno miesto, Jurbarko, Šakių, Šilutės, Klaipėdos rajonų, Klaipėdos miesto ir Neringos savivaldybių gyventojai (712.358 )), todėl planuojami projekto rezultatai duos naudą ne tik Pravieniškių seniūnijos gyventojams, bet ir Nemuno upės baseino rajono gyventojams.

2020 m. rugpjūčio 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (įgyvendinančioji institucija) ir Uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ (projekto vykdytojas) pasirašė projekto „Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone“ (Projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0006) finansavimo sutartį. Šioje sutartyje užfiksuota, kad projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 5 437 174,79 Eur. (įvertinant papildomus darbus), skirta nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcijai Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone.

Projektu bus sprendžiama pagrindinė problema – mažinama Kaišiadorių rajono paviršinių vandens telkinių tarša, neatitinkantis reikalavimų komunalinių nuotekų išvalymas. Siekiant spręsti pagrindinę problemą, numatoma atnaujinti nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Pravieniškių kaime, kurios dėka būtų apsaugoma gyvenamoji aplinka nuo žalingo poveikio, pagerinta gyventojų sveikata, rekonstruoti buitinių nuotekų valymo įrenginiai, sumažinta gruntinių vandenų tarša.

Kaišiadorių rajono Pravieniškių kaime nuotekų išvalymas neatitinka reikalavimų, ir paviršiniai vandens telkiniai teršiami nepakankamai išvalytomis nuotekomis, nes dabar veikiantys seni valymo įrenginiai nepritaikyti azoto ir fosforo šalinimui iš nuotekų . Bendro azoto ir bendro fosforo kiekiai iš valyklos išleidžiamose valytose nuotekose viršija leistinas normas: išleidžiamų nuotekų bendro azoto - 40 mg/l, bendro fosforo – 5 mg/l. Siekiant išspręsti šią problemą Pravieniškių kaime bus atnaujinta nuotekų tvarkymo infrastruktūra, kuri padės apsaugoti gyvenamąją aplinką nuo žalingo poveikio, pagerinti gyventojų sveikatą, rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai, sumažinta paviršinių vandenų tarša.

Įgyvendinus projekto veiklas bus pasiekti šie rezultatai:

• P.N.054 Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais – 846 gyventojai;

• P.B.219 Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos – 846 gyventojai;

Siekiami minimalūs rezultatai: gyventojų, kuriems pagerėjo nuotekų valymo paslaugų kokybė ir kurie gyvens švaresnėje aplinkoje; siekiami nuotekų išvalymo rodikliai (BDS7 -12 mg/l, bendro fosforo - 2 mg/l, bendro azoto -20 mg/l).

Projekto veiklos:

1. Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų siurblinių rekonstrukcija Pravieniškių gyvenvietėje;

2. Paslaugos susijusios su projekto įgyvendinimo darbais;

Sutartis su UAB "Arginta" jungtinėje veikloje su UAB "Sumeda" pasirašyta 2022-06-21 sumai 5.230.807,20 Eur. Sutartį siekiama užbaigti iki 2024-10-31. Atlikta 58 proc. sutartyje numatytų darbų, baigta nuotekų tinklų rekonstrukcija, įpusėjo nuotekų valymo įrenginių statyba  – demontuotos siurblinių antžeminės dalys, vyksta pirminio biologinio ir cheminio nuotekų valymo grandžių įrengimo darbai.

Visu projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami vieši susitikimai su vietos bendruomenėmis ir kitomis suinteresuotomis grupėmis, platinama kita aktuali projekto įgyvendinimo informacija. Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į UAB „Kaišiadorių vandenys“ direktorių Rolandą Zazerskį:

Tel. (8 346) 51 478

Mob. Tel. 8 615 38008

r.zazerskis@kaisiadoriuvandenys.lt

X